top of page

זה הזמן לסטטיסטיקה

התקבלו נתונים, מה עושים איתם?

כעת השלב שבו מבחינים בתוצאות המחקר - האם ההשערות אוששו או הופרכו

בשלב זה נתייחס לשלושה מרכיבים:

step 1

מרכיב ראשון

בחינת הנתונים ואופיין, ווידוי שהנתונים נקיים והגיוניים. בדיקת מהימנות, ובניית משתני המחקר.

step 2

מרכיב שני

סטטיסטיקה תיאורית:
-  הנתונים הדמוגרפיים שנאספו,
-  המשתנים והתפלגותם.

step 3

מרכיב שלישי

מבחן סטטיסטי לבדיקת השערות המחקר.
המבחן שייבחר לשימוש יהיה תלוי בהתפלגות המשתנים ובהשערה הנבדקת*

* האם מדובר על קשר בין משתנים, ניבוי של משתנה, השוואות בין קבוצות, וכדומה.

 

 

 

בקיצור, זוכרים את הסרטון מקומדיית "שנות ה 70" בעמוד דף הבית?
אז - זה מה שזה!

אין צורך להסתבך, אני כאן כדי לסייע ולייעץ לך...

שלב א'

תכנון המחקר
הליך המחקר וחישוב גודל מדגם

שלב ב'

כלי המחקר
סיוע בבניית שאלונים, איסוף נתונים

שלב ג'

עיבוד נתונים
ניתוח סטטיסטי, פיתוח מודלים סטטיסטיים

שלב ד'

דו"ח סטטיסטי
בתכל'ס - ממצאים ומסקנות
bottom of page