top of page

השירותים שלנו

 • סטטיסטיקה א' או סטטיסטיקה ב' - שיעור פרטני בנושא ספציפי

  לשעה: ‏100 ₪
 • הגדרה נכונה של משתנים, הרצת מבחנים וקריאת פלטים

  לשעה: ‏120 ₪
 • שיטות מחקר כמותיות - שיעור פרטני בנושא ספציפי

  לשעה: ‏120 ₪
 • סיווג משתנים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי מיקום יחסי, התפלגות נורמלית

  760 שקלים חדשים
 • אמידה, מבחני השוואה למדגם יחיד ולשני מדגמים, מתאמי קשר, רגרסיה לינארית

  870 שקלים חדשים
 • סוגי מחקר, השיטה המדעית, כלי מדידה, שיטות דגימה, הסקה, מערכי מחקר ועוד

  730 שקלים חדשים

בנוסף!!!

סיוע בעבודות גמר

ניסוח והגהה בעברית ובאנגלית

מציאת מאמרים רלוונטיים

כתיבת סקירת ספרות  לפי APA

סיוע בפרק שיטות ובממצאים

סיוע בניתוחים הסטטיסטיים

ועוד ועוד ועוד...

מדיניות ביטולים:

1. במקרה של ביטול שיעור עד 6 שעות לפני מועד השיעור, לא יחויב הנרשם.

3. במקרה של ביטול בין 6 ל 3 שעות לפני מועד השיעור, יחויב הנרשם ב 75% דמי ביטול.

3. במקרה של ביטול בין 3 שעות לשעה לפני מועד השיעור, יחויב הנרשם ב 50% דמי ביטול.

4. במקרה של ביטול מתחת לשעה לפני תחילת השיעור, יחויב הנרשם בתשלום מלא.

 

*  מדיניות לדחיית שיעור למועד אחר דומה למדיניות הביטולים לעיל.

** במידה ולא נקבע משך השיעור, החיוב עבור דחייה או ביטול יהיה כשיעור של שעה אחת.

מדיניות איחורים:

1. חיוב מתחיל מזמן קביעת השיעור,

כדי להתחיל חיוב באיחור - יש להודיע על האיחור עד חצי שעה לפני מועד השיעור.

הקפאת קורס:

1. ניתן להקפיא קורס בהודעה מראש (5 ימים לפני הקורס) למשך תקופה שאינה עולה על חודש (30 יום).

bottom of page