top of page

התכנון מוכן, בא נצא לשלב ב' - כלי המחקר

כלי המחקר בין אם הוא שאלון, תצפית, או ראיון, כוללים בד"כ שני מקבצים:
1. נתונים דמוגרפיים
2. נתונים המתארים את משתני המחקר שלך

על כלי המחקר להיות תקף, מהימן ונגיש (ככל הניתן).תקפות ומהימנות:
על מנת שכלי המחקר יהיה תקף, עליו להיות מסוגל למדוד את מה שאנו רוצים למדוד.
בבניית שאלון עלינו להבין היטב את משתני המחקר ואת הגורמים החיצוניים שעשויים להשפיע על משתנים אלו (אשר נקראים "גורמים מתווכים"). למשל, במחקר הבודק קשר בין שביעות רצון של עובד לסגנון מנהיגותו של המנהל, רצוי להתייחס גם לנתונים הדמוגרפיים. כגון: ותק.

ניתן להבין את המשתנים ואת הגורמים המתווכים על ידי סקירה ספרותית בנושא.
עם זאת, אין צורך להמציא את הגלגל מחדש - ניתן ואף רצוי לעיתים להיעזר בשאלונים קיימים.


בסיום כתיבת השאלות, ניתן לצד ג' לענות על השאלון
נוודא שהוא הבין את כל הסעיפים בו כפי שהתכוונו אליהם.
חשוב שהשאלון יהיה מובן באופן חד משמעי ואחיד, ושלא יהיה ניתן לפרש דבר בכמה דרכים.
חוסר תשומת לב בנושא זה עלול להוביל למהימנות נמוכה של השאלון - וחבל.

בנוסף, על מנת לקבוע כי הנבדק ענה על השאלות בתשומת לב מלאה, יש לבצע מבחן מהימנות פנימית (אלפא של קרונבך) למספר שאלות שבודקות את אותו משתנה.


נגישות:
הפצת השאלון - איסוף נתונים חייב להיות נגיש לאוכלוסיית המחקר שלך.
קיימים מספר דרכים להפיץ את השאלון, בין אם באופן מקוון ובין אם לא,
ולכל שיטה יש יתרונות וחסרונות.
אופן הפצת השאלון לנבדקים פוטנציאליים ייעשה תוך התחשבות במאפייני אוכלוסיית המחקר ובשיטת הדגימה שנבחרו במהלך תכנון המחקר.

בסטטיסטיקולג' מדריכה סטודנטים לבדיקת כלי המחקר

כלי המחקר

תן לי לסייע לך בבניית השאלון ובאיסוף הנתונים

שלב א'

תכנון המחקר
הליך המחקר וחישוב גודל מדגם

שלב ב'

כלי המחקר
סיוע בבניית שאלונים, איסוף נתונים

שלב ג'

עיבוד נתונים
ניתוח סטטיסטי, פיתוח מודלים סטטיסטיים

שלב ד'

דו"ח סטטיסטי
בתכל'ס - ממצאים ומסקנות
bottom of page